predstavitev

Slovensko društvo za geštalt terapijo

Cilji društva

  • uveljavljanje geštalt terapije v Sloveniji;

  • sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami ter strokovnjaki s področja psihoterapije;

  • zagotavljanje profesionalnih in etičnih standardov s področja geštalt terapije v Sloveniji in njihovo usklajenost s standardi Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT);

  • uveljavljanje in zagotavljanje vrednot in načel geštalt terapije;

  • podpora članom društva pri njihovem strokovnem razvoju.

Dejavnosti

Organiziramo predavanja in izobraževalne delavnice domačih in tujih strokovnjakov;

Organiziramo strokovna srečanja za svoje člane in druge zainteresirane, z namenom seznanjanja z razvojem GT pri nas in v svetu;

Izvajamo supervizije in evalvacije strokovne dejavnosti s področja GT;

Objavljamo in izdajamo strokovne prispevke in publikacije s področja GT.

Organi društva

Organi društva SLOGES so Skupščina, Izvršni odbor, Strokovni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Predsednica: Tatjana Verbnik Dobnikar

Podpredsednik: Tomaž Habič

Tajnik: Helena Lenarčič

Blagajničarka: Breda Kenda

Knjižničarka: Tjaša Jerman Kuželički

Strokovni odbor

Andreja Modrin Švab

Julija Pelc

Ivana Kreft Hausmeister

Tomaž Flajs

Nadzorni odbor

Danila Beloglavec

Mojca Kompara

Andrej Jus

Častno razsodišče

Majda Mramor

Nina Mešl

Vesna Šolar

nadomestna člana:
Robert Ivanc
Mija Marija Rozman Klemenčič

Članstvo

Članstvo v društvu je individualno in prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

Redni član društva je lahko polnoletna oseba, ki ima zaključeno usposabljanje iz geštalt terapije po merilih, ki veljajo v Evropski zvezi za geštalt terapijo (EAGT) ter je v skladu z Izobraževalnimi standardi društva, in ki izpolnjuje pogoje za naziv geštalt terapevt svetovalec ali geštalt psihoterapevt.

Kandidat za člana društva mora Izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, dokazila o svoji strokovni usposobljenosti ter pisno izjavo, da sprejema statut in etični kodeks društva.

Članarina je 40 EUR.

Temeljni akt SLOGES.pdf
Etični kodeks.pdf
Izobraževalni standardi.pdf
Pravilnik o delovanju Častnega razsodišča 2017 .pdf